Politica de confidențialitate

Pe această pagină, descriem metodele de gestionare a site-ului în ceea ce privește prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor care îl consultă. Aceste informații sunt furnizate în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”) și legislația națională în vigoare, pentru cei care interacționează cu serviciile web ale VIASAT GROUP, accesibile online de la adresele site-urilor companiilor din grup.

Informația este în conformitate cu Recomandarea nr. 2/2001 a autorităților europene pentru protecția datelor cu caracter personal, adunate în cadrul Grupului stabilit de articolul 29 din Directiva nr. 95/46/CE, adoptată la 17 mai 2001, cu scopul de a identifica anumite cerințe minime pentru colectarea datelor personale online, și, în special, metodele, termenele și natura informațiilor pe care operatorii de date trebuie să le furnizeze utilizatorilor atunci când se conectează la pagini web, indiferent de scopul conexiunii.

Informația se referă la site și subdomeniile sale (de ex.: www.dominioprincipale.it/sottodominio), dar nu și la alte site-uri externe care pot fi consultate de către utilizator folosind orice linkuri prezentate.

Operatorul de date

Operatorul de date este VIASAT GROUP SPA, cu sediul la Via Aosta, 23 – 10078 Venaria Reale (TO).

Cine prelucrează datele personale

Operatorul de date, adică subiectul care determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor personale, este VIASAT GROUP SPA, cu sediul la Via Aosta, 23 – 10078 Venaria Reale (TO), contactabil prin datele de contact disponibile pentru utilizatori.

Ofițerul de protecție a datelor (OPD sau DPO)

Operatorul a numit un Ofițer de Protecție a Datelor (OPD/DPO), care poate fi contactat la adresa: privacy@viasatgroup.it.

Tipul datelor prelucrate, scopuri și temei juridic pentru prelucrare

Date de navigare

Sistemele IT și procedurile software utilizate pentru funcționarea acestui site colectează anumite date personale în timpul funcționării lor obișnuite, transmiterea acestora fiind implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare de pe Internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoane identificate, dar prin natura lor ar putea permite identificarea utilizatorilor prin prelucrare și asociere cu date deținute de terțe părți.

Această categorie de date include adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, timpul solicitării, metoda utilizată pentru a trimite solicitarea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (reușit, eroare, etc.) și alte parametri referitori la sistemul de operare și mediul
computerului utilizatorului.

Aceste date sunt utilizate în scopul obținerii informațiilor statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru verificarea funcționării corecte a acestuia, iar apoi sunt șterse după prelucrare.
Datele pot fi utilizate pentru stabilirea responsabilității în cazul unor presupuse infracțiuni informatice în detrimentul site-ului.

Date furnizate voluntar de către utilizator

Trimiterea opțională, explicită și voluntară a e-mailurilor către adresele indicate pe acest site, și prin completarea formularelor specifice, implică ulterior obținerea adresei expeditorului, care este necesară pentru a răspunde la solicitări, precum și orice alte date personale incluse în mesaj.

Datele personale furnizate voluntar sunt colectate și prelucrate în scopurile următoare și sub rezerva bazelor legale respective:

Scop Bază juridică (art. 6 din GDPR)
Prelucrarea solicitărilor de informații privind serviciile furnizate și produsele/soluțiile comercializate direct de către VIASAT GROUP SPA, precum și prelucrarea rapoartelor de orice natură, trimise și prin intermediul formularului de contact Cerere specifică din partea persoanei vizate Gestionarea E-recrutării și/sau altor forme de colaborare profesională Cerere specifică din partea persoanei vizate.

Colectarea și înregistrarea datelor vor avea loc în scopuri specifice, explicite și legitime și cu metode compatibile cu aceste scopuri, în cadrul procesării necesare pentru funcționarea activității de afaceri. Aceste date vor fi tratate conform principiului exactității și, dacă este necesar, actualizate corespunzător, pentru a fi întotdeauna relevante, complete și să nu depășească scopurile colectării, iar reținerea lor va fi funcțională pentru perioada de timp necesară scopului
pentru care au fost colectate și ulterior prelucrate în conformitate cu GDPR 2016/679 și legislația națională în vigoare. Datele personale pot fi prelucrate cu ajutorul uneltelor pe hârtie și electronice și, în orice caz, în așa fel încât să se garanteze securitatea lor și să se protejeze confidențialitatea maximă a persoanei vizate. Se respectă măsuri specifice de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea nelegală sau incorectă și accesul neautorizat, în conformitate
cu art. 32 din GDPR 2016/679 și legislația națională în vigoare.

Cookie-uri, plugin-uri și servicii de interacțiune cu platforme externe

Informații complete despre utilizarea cookie-urilor și serviciilor de interacțiune cu platformele externe (de ex. rețelele sociale) de către acest site sunt disponibile la următorul link: Politica de cookie-uri a site-ului.

Natura furnizării datelor

Cu excepția a ceea ce este specificat pentru datele de navigare, furnizarea datelor de către utilizator este necesară pentru a răspunde la solicitări sau a efectua serviciile solicitate.
Neprezentarea datelor poate face imposibilă efectuarea serviciilor solicitate de către VIASAT GROUP SPA.
Dacă utilizatorul dorește să evite prelucrarea datelor sale de către operatorul de date, i se solicită să nu facă nicio solicitare sau, cel puțin, să furnizeze cât mai puține date personale posibil.

Comunicarea datelor

Fără a afecta comunicarea și divulgarea efectuate în conformitate cu obligațiile legale, toate datele colectate și prelucrate pot fi comunicate către:

  • Persoanele cărora este necesar să le comunice datele pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru efectuarea măsurilor precontractuale luate la cererea acesteia, precum și, în general, pentru realizarea scopurilor menționate în această notificare;
  • Persoanele care efectuează prelucrări în numele operatorului de date ca procesori de date conform articolului 28 din GDPR, cum ar fi, cu titlu de exemplu și fără limitare: persoanele care furnizează servicii pentru gestionarea sistemului informatic și rețelelor de telecomunicații (inclusiv e-mailul). Lista completă și actualizată a procesatorilor de date este disponibilă, pentru cei îndreptățiți să o primească, prin simplă cerere la sediul operatorului de date.
  • Persoanele autorizate să acceseze datele în conformitate cu legislația în vigoare și/sau cărora datele trebuie comunicate în conformitate cu obligațiile legale.

Datele personale pot fi prelucrate de către angajații și colaboratorii desemnați pentru birourile competente ale operatorului de date, autorizați explicit să le prelucreze în conformitate cu ceea ce este stabilit de art. 29 din GDPR 2016/679 și legislația națională în vigoare.

Transferurile de date în străinătate

Datele personale nu sunt transferate în afara Comunității Europene.

În cazul în care este necesar un anumit tip de transfer, acesta va fi efectuat numai în scopul realizării scopurilor prevăzute în această notificare, adică din motive strict tehnice legate de structura Sistemului Informațional al companiei și/sau aplicarea măsurilor de securitate tehnice și organizaționale considerate adecvate de operatorul de date (art. 32 din GDPR), și exclusiv în conformitate cu art. 44 și următoarele din GDPR, adică: în prezența deciziilor de adecvare (art. 45 din GDPR) și/sau a garanțiilor adecvate, cu condiția ca persoanele vizate să aibă drepturi aplicabile și mijloace efective de apărare (art. 46 și 47 din GDPR), sau cu condiția ca, din când în când, să fie aplicabilă una dintre excepțiile specifice prevăzute în art. 49 din GDPR.

Perioada de păstrare a datelor

Datele vor fi păstrate pentru o perioadă de timp care nu depășește atingerea scopurilor indicate în această politică. În special, datele furnizate vor fi păstrate în arhivele noastre în conformitate cu următoarele parametri:

– Date furnizate voluntar de către utilizator: până când serviciul este furnizat sau conform oricăror termene stabilite de lege.

În legătură cu anumite perioade de prescripție legală, datele necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept legal pot fi supuse unor perioade de stocare mai lungi.

Verificările cu privire la învechirea datelor stocate în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sunt efectuate periodic.

Drepturile persoanei vizate

Persoana vizată are dreptul de a obține, în cazurile prevăzute, accesul la datele sale personale, rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării referitoare la aceasta și de a solicita portabilitatea acestora într-un format structurat (art. 15 și următoarele din GDPR), contactând operatorul de date la adresa de e-mail: info@viasatonline.it. Persoana vizată poate, de asemenea, să contacteze Ofițerul de Protecție a Datelor la adresa de e-mail: privacy@viasatgroup.it.

Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune la prelucrarea datelor personale pe baza interesului legitim (art. 21 din GDPR).
Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a retrage consimțământul în conformitate cu articolul 7 din GDPR (a se vedea și secțiunea „Natura furnizării datelor”).

Dreptul de a depune o plângere

Persoana vizată care consideră că prelucrarea datelor personale care o vizează încalcă prevederile GDPR are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Protecției Datelor, așa cum este prevăzut în articolul 77 din GDPR, sau de a iniția acțiuni legale (articolul 79 din GDPR).

Pentru informații suplimentare, puteți contacta operatorul de date.

Data updated 21/07/2023

asdsadasdsdasdaasdadsadsasdasd